Various - Hasabè (Vinyl LP)

Mississippi Records

£15.49 

This product is currently sold out.

Label: Mississippi Records

Cat No: MRP-027

CLICK TRACK TO LISTEN

A1 –Lèmma Dèmissèw - Astawesalèhu
A2 –Tlahoun Gèssèssè - Yèhagèré Sheta
A3 –Sèfu Yohannes - Mèla Mèla
A4 –Bahta Gèbrè-Heywèt - Gizié
A5 –Tèshomè Meteku - Hasabé
B1 –Mahmoud Ahmed - Aynotché Tèrabu
B2 –Lèmma Dèmissèw - Adrashash Tèfabegn
B3 –Alèmayèhu Eshèté - Ayalqem Tèdenqo
B4 –Bahta Gèbrè-Heywèt - Tèssassatègn Eko
B5 –Tèshomè Meteku - Gara Ser Nèw Bètesh

Similar Products